คลินิกเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการใบหน้า-กะโหลกศีรษะ

คลินิกเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าว และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้ง ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในท้องถิ่นอีกด้วย เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ประเดิมแห่งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยใหม่และเก่าจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เข้ามารับบริการการตรวจรักษาที่ศูนย์ฯประมาณ 1,400 ราย จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากถิ่นทุรกันดาร ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ถึงแม้ทางศูนย์ฯ จะได้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลในรายที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายแล้วก็ตาม “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้จัดทำ โครงการคลินิกเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยมุ่งหวังการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยในส่วนภูมิภาคที่มีฐานะยากจนได้เข้ารับการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth