เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อ

โรคติดต่อนำโดยแมลง (Vector borne disease) คือ โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ซึ่งแมลงสามารถเป็นสาเหตุของโรคได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว ภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี 2561” ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560-2579) และได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับโรคติดต่อนำโดยแมลงไว้ ภายในปี 2564 ต้องไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย ร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขต และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของค่ามาตรฐานปี 2563 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เน้นใน 3 ประเด็นโรคด้วยกัน ประเด็นแรกคือ “โรคเท้าช้าง” ประเทศไทยได้ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง การให้ยาป้องกันและรักษาโรคในวงกว้าง ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการดูแลประชากร ในเขตชายแดนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือสถานะ ทำให้ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้างในที่สุด โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก จนสามารถประกาศความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว ประเด็นที่สองคือ “โรคไข้มาลาเรีย” ซึ่งปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการกำจัดเช่นเดียวกัน จากข้อมูลปี 2560 พบว่ามีผู้ป่วยมาลาเรีย 13,971 ราย ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 20 และใน ปี 2561 มีเป้าหมายให้อำเภอปลอด การแพร่เชื้อมาลาเรีย 743 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 80 ของอำเภอทั้งหมด ขณะนี้มีอำเภอที่เข้าเกณฑ์การประเมินแล้ว 713 อำเภอ เหลืออีก 30 อำเภอ ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth